Oświadczenie

Na marginesie wystawy „Polska art brut w La Fabuloserie”

Jean Dubuffet określił mianem „art brut» twórczość niepoddającą się jakimkolwiek normom kulturowym.

Nasz cykl „sztuka bez norm i granic” podąża za tą myślą ukazując, że „art brut” nie zna pojęcia granic, mimo że w różnych miejscach na świecie może być inaczej nazywana. Twórcy wolni od uwarunkowań kulturowych, obojętnie gdzie żyją, zachowują podobną swobodę twórczą, poruszają te same tematy. Dzięki nim czujemy wspólne korzenie, przynależność do jednej ludzkiej rodziny bez jakichkolwiek różnic narodowościowych.

Wszyscy jesteśmy kuzynami ! Wszyscy mamy podobne marzenia! Wszyscy mamy podobne niepokoje!

Podczas dwuletnich przygotowań wystawy dzieł z kolekcji Andrzeja Kwasiborskiego z Polski, wspólnie byliśmy coraz bardziej zaniepokojeni sytuacją, jaka zapanowała w Polsce. Konserwatywna, autorytarna, nacjonalistyczna i antyeuropejska partia PiS, która doszła do władzy, zaczęła demontować demokrację, jaką udało się wprowadzić przez ostatnie 30 lat Polski wyzwolonej z piętna komunizmu.

Chodzi o nieprzestrzeganie konstytucji, dążenie do likwidacji trójpodziału władz i podporządkowanie ich partii rządzącej, lekceważenie organizacji pozarządowych, niezależnych mediów, ograniczanie praw obywateli, szczególnie kobiet, tolerowanie organizacji neofaszystowskich, czy też o nieposzanowanie środowiska (wycinka chronionych przez UNESCO ostatnich w Europie fragmentów naturalnego lasu), także o niszczenie instytucji kulturalnych oraz indoktrynacje szkolnictwa poprzez zmiany programów historii czy literatury.

Rosnący sprzeciw ogromnej części społeczeństwa polskiego, opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej, interwencje instytucji europejskich (Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości, Parlamentu Europejskiego) są, od wielu miesięcy, ignorowane i lekceważone przez władze polskie. Manifestacje na ulicach wielu miast są kontrolowane przez policję, niektórzy z uczestników są inwigilowani i nękani ciągłymi wezwaniami.

Zjednoczeni w różnorodności zwracamy uwagę społeczeństw obywatelskich całej Unii Europejskiej na konieczność wsparcia Polaków, którzy nie akceptują autorytarnych rządów, a w przyszłości stawiania czoła podobnym ekscesom w innych krajach Unii Europejskiej.

Cel naszego oświadczenia jest po prostu humanitarny!

En marge de l’exposition « Art brut polonais à La Fabuloserie »

Jean Dubuffet a défini sous le nom d’art brut la création libérée de l’emprise des normes culturelles.

Notre cycle « art hors-les-normes sans frontières » poursuit cette idée en montrant qu’en même temps cet art ne connaît pas le concept des frontières, même si dans divers endroits du monde il est appelé différemment.

Les créateurs, qui créent sans aucunes normes culturelles, indépendamment de là où ils vivent, ont la même liberté d’expression, abordent des thèmes similaires. Grâce à eux nous retrouvons nos racines, notre appartenance à la grande famille humaine, sans aucune affiliation nationale.

Nous sommes tous des cousins ! Nous avons tous les mêmes rêves, tous les mêmes inquiétudes!

Durant les deux années de préparation de l’exposition de la Collection A.K. à La Fabuloserie, nous nous faisions part de nos inquiétudes réciproques sur la dégradation de l’état de droit en Pologne. Le parti PiS au pouvoir, conservateur, autoritaire, nationaliste et antieuropéen, a entrepris de façon arbitraire d’entraver des avancées démocratiques, mises en place durant les trente dernières années, dans une Pologne libérée du communisme.

On peut énumérer quelques-unes de ces atteintes aux valeurs européennes : le non-respect de la Constitution, des organisations non gouvernementales et des médias indépendants, les tentatives de concentration de tous les pouvoirs par le parti PiS, la limitation des droits des citoyens, en particulier ceux des femmes, la tolérance vis-à-vis des organisations néofascistes, les infractions à l’écologie (destruction de la dernière forêt primaire en Europe, pourtant protégée par l’UNESCO). Mais aussi l’atteinte aux institutions culturelles et à l’éducation, par la réforme des programmes d’histoire et de littérature dans un but d’endoctrinement.

En outre, la résistance grandissante de la société civile, les oppositions parlementaires et non parlementaires, les interventions des instances européennes (Commission Européenne, Cour de justice de l’Union européenne, Parlement Européen) sont ignorées ou bafouées par le pouvoir. Lors des nombreuses manifestations dans toute la Pologne, la police tente d’intimider les manifestants en les identifiant pour pouvoir les harceler par des convocations au commissariat.

Unis dans la diversité, nous attirons l’attention des sociétés civiles de l’Union européenne pour s’organiser à aider les Polonais qui n’acceptent pas les pouvoirs autoritaires et se préparer à surveiller et à combattre des excès similaires dans d’autres pays de l’Union européenne.

L’intention de cette déclaration est tout simplement humanitaire !

Agnès Bourbonnais,
Sophie Bourbonnais,
Iwona Iwanowska,
Andrzej Kwasiborski,
Eliza Łabarzewska,
Radosław Łabarzewski,
Ewa Młodecka,
Marek Młodecki,
Ghislaine Verdier

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.